Documents relacionats amb la glossa del bisbe “Dones lectors i acòlits”

Motu Proprio Spiritus Domini-papa Francesc

Motu proprio Spiritus Domini pel qual el papa Francesc permet a les dones l’accés als ministeris de lector i acòlit.

Motu Proprio Ministeria Quaedam-Sant Pau VI

Motu proprio Ministeria Quaedam pel qual l’any 1972 el papa Pau VI va reduir els serveis litúrgics a dos (lector i acòlit), els va desvincular del camí cap al sagrament de l’orde (ministeris laïcals) i els va reservar només als barons.

Carta papa Francesc al Prefecte de la Congregació per a la Doctrina de la Fe

Carta del papa Francesc al Prefecte de la Congregació per a la Doctrina de la Fe sobre l’accés de les dones als ministeris del lectorat i acolitat.

Llegiu la glossa sencera del bisbe al full diocesà:

Glossa dia 7 de març