NOTA INFORMATIVA DE L’ADMINISTRADOR APOSTÒLIC DE SOLSONA

Tal i com és públic i notori, Mons. Xavier Novell i Gomà, bisbe emèrit de Solsona, ha contret matrimoni civil amb la Sra. Sílvia Caballol i Clemente, amb data 22 de novembre de 2021 a la població de Súria, de la província de Barcelona.

Davant d’aquest fet greu, cal posar de manifest que el cànon 1394.1 del Codi de Dret Canònic de l’Església Catòlica estipula que «el clergue que atempti matrimoni, encara que sigui només civilment, incorre en suspensió latae sententiae».

Per tant, des del mateix moment en què Mons. Xavier Novell i  Gomà contragué matrimoni civil, es produí, de forma automàtica, la conseqüència prevista en el cànon anteriorment citat. Això és, que li queden prohibits tots els actes de la potestat d’orde, els actes de la potestat de govern i l’exercici de tots els drets i funcions inherents a l’ofici episcopal (cf. c. 1333.1), sense excloure altres possibles conseqüències que poguessin seguir-se canònicament.

Això significa que Mons. Xavier Novell i Gomà, tot i mantenint la seva condició de bisbe, no pot desenvolupar cap de les funcions que es deriven de tal condició; entre altres, té prohibida l’administració dels sagraments i qualsevol activitat magisterial, tant en públic como en privat.

Publicat el dins de Notícies