Reunions del Col·legi de Consultors i el Consell d’Assumptes Econòmics

El passat divendres dia 10 de març el Col·legi de Consultors i el Consell d’Assumptes Econòmics es van reunir, per separat,  per valorar i si s’esqueia aprovar els comptes de l’any 2016 i valorar el pressupost per l’any 2017 d’Economia Diocesana.

L’aprovació dels comptes d’Economia Diocesana és un element clau per continuar la labor pastoral i evangelitzadora del Bisbat de Solsona.

Els comptes van ser aprovats per unanimitat.

Els comptes 2016 i el pressupost 2017 es publicaran en el proper butlletí diocesà. Posteriorment els publicarem també a la web del Bisbat.

Dels comptes de l’any 2016 s’observarà que el superàvit (99.073,93€) és menor que el previst (137.615,00€), tot i la política de contenció de la despesa. Aquesta desviació és deguda bàsicament a l’increment sobre el pressupostat en les obres efectuades a diferents esglésies de la diòcesi(+22.035,85€ sobre el previst). També a una disminució dels ingressos financers (-13.189,38€ sobre el previst)

De cara al pressupost per a l’any 2017 la proposta d’Economia Diocesana és fer un tancament a resultat final de l’exercici de 0€.

Tot i així, es continua apostant fortament per l’evangelització i l’ajuda a entitats de caràcter social on Economia Diocesana ha tingut una despesa en conjunt de 256.726,56€. També hi ha altres despeses com la conservació del patrimoni diocesà i parroquial (esglésies i capelles) que suma en conjunt 202.077,37€ i que inclou també restauracions d’imatges o retaules de propietat parroquial.

Informa: Departament d’Economia

Publicat el dins de Notícies

Comparteix
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone